Skip to content
Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Op dit tabblad kan je onder deze paragraaf de Algemene Voorwaarden lezen van Hondenschool Alkmaar – van de lijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89116763 met BTW-identificatienummer NL864883699B01. Op de andere tabbladen staan onze Privacyverklaring, Huisregels, Klachtenprocedure en Cookiebeleid.

Artikel 1. Begrippen in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De hondenschool: bovengenoemde V.O.F. die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. Onder de hondenschool vallen beide trainers welke mede-eigenaar van de hondenschool zijn.
1.2 Cursist: hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, privéles, 1 op 1 training of andere activiteit.
1.4 Lessen: indien specifiek anders vermeld, groepslessen, privélessen of 1 op 1 trainingen of coachconsulten.
1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst of opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of opdrachten die de cursist aangaat met de hondenschool.
2.2. Een overeenkomst of opdracht is aangegaan wanneer de cursist zich heeft aangemeld voor een cursus en betaling heeft plaatsgevonden voor de tussen de hondenschool en cursist overeengekomen aantal lessen.
2.3 Na aanmelding is de cursist verplicht het volledig verschuldigde bedrag per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
2.4 De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging. Afhankelijk of deze aanmelding online of in persoon heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging schriftelijk danwel mondeling plaats.
2.5 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van een ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: Cursus, privéles of 1 op 1 training
3.1 De hondenschool bepaalt of en wanneer een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
3.2 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid en/of veiligheid van de andere deelnemers.
3.5 Cursisten dienen voor hun honden gebruik te maken van een platte halsband of een tuigje. Slipkettingen, jachtlijnen, prikbanden, halti’s, half checks, gentle leaders of stroom- of vibratiebanden zijn niet toegestaan. Tevens worden uitrol- of flexilijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. Het dient de voorkeur om met een lijn van minstens 2 meter doch maximaal 5 meter te komen trainen.
3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of getiterd is.
3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers of familieleden zijn altijd welkom, maar kunnen op locatie door de hondenschool een specifieke plek toegewezen krijgen.
3.9 De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen. De vakanties worden voor zover mogelijk tijdig gecommuniceerd of opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
3.10 Puppycursus: de cursist komt in aanmerking voor de puppycursus wanneer de deelnemende hond de leeftijd heeft van 8 weken of ouder en er minstens 10 dagen na de eerste inentingen verstreken zijn.

Artikel 4: Annulering
5.1 De hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
5.2 De cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. Door de cursist afgelaste lessen, ongeacht welke les het betreft (groep- of privé) komen automatisch te vervallen wanneer deze niet tijdig zijn afgezegd.
5.3. Specifiek voor groepslessen geldt, wanneer tijdig binnen 24 uur afgezegd, dat er een restitutie van 50% van de gemiste les als onderdeel van het lessenpakket terugbetaald zal worden. Er zal in geen geval verdere restitutie van gemiste groepslessen plaatsvinden.
5.4. Voor overige lessen, zoals een privéles, coaching consult of 1 op 1 training, wanneer tijdig binnen 24 uur afgezegd, geldt dat er een nieuwe afspraak ingepland kan worden met de hondenschool om de les in te halen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool
7.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook.
7.2 Het betreden van het trainingsterrein is ten alle tijde geheel op eigen risico.
7.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
7.4 De hondenschool is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de hondenschool ter zake verzekerd is.
7.5 De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist
8.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist zelf of door meegebrachte hond(en) en/of bezoekers wordt toegebracht aan personen en/of andere honden. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie.
8.2 De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
8.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Privacyverklaring


Privacyverklaring

Hondenschool Alkmaar – van de lijn (de hondenschool) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

De hondenschool kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de hondenschool en/of omdat u deze zelf aan de hondenschool heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de naam van uw hond. De hondenschool verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen of om via WhatsApp uw vragen te beantwoorden indien u dat wenst. Daarnaast kan de hondenschool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hondentraining.

De hondenschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hondenschoolvandelijn.nl. De hondenschool zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Huisregels


Huisregels

Naast een aantal zaken die ook in de Algemene Voorwaarden zijn genoemd, worden hieronder de belangrijkste huisregels vermeld.

Elke les meenemen:
– een ruime hoeveelheid aan beloningen;
– een lange lijn (2 tot 5 meter);
– de hond aan enkel een platte halsband of tuigje.

Trainings- en omgangsvormen
– Bij Hondenschool Alkmaar – van de lijn trainen we aan de hand van positieve beloning. Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, aversieve middelen of een intimiderende stem of houding. De hond wordt nergens toe gedwongen of onder druk gezet.
– Is uw hond ziek, laat deze dan thuis om besmettingsgevaar tegen te gaan. Meldt u tijdig af of kom naar de les zonder hond om niets te hoeven missen.
– Kom op tijd, dit wordt van u verwacht. De lessen starten en eindigen op de aangegeven tijden.
– Voor, tijdens en na de lessen, tenzij anders door de trainer(s) wordt aangegeven, begroeten de honden elkaar niet aan de lijn en wordt er door de honden onderling niet met elkaar gespeeld.
– Ruim hondenpoep op en deponeer het in de daarvoor bedoelde afvalbak(ken).
– Uw hond is altijd aangelijnd tenzij in opdracht van uw trainer anders wordt bepaald.
– Het is verstandig om op de dag van uw les uw hond minder van het normale voer te geven, ter compensatie van de verkregen beloningen tijdens de training.

Klachtenprocedure


Klachtenprocedure

Bent u tevreden, vertel het anderen. Heeft u een klacht, vertel het ons!

Hoewel u er zeker van kunt zijn dat Hondenschool Alkmaar – van de lijn er naar streeft u een tevreden klant te maken, kan het zijn dat we in uw ogen een fout hebben gemaakt of dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij doen graag ons best dit te herstellen en/of op te lossen. Wij vernemen graag van u en vragen u zonder schroom gelijk in contact met ons te treden. Als u uw klacht, het liefst in een persoonlijk gesprek, zo spoedig mogelijk bij ons kenbaar maakt, stelt u ons in staat om u vrijwel direct een passende oplossing te bieden.

Wanneer een gesprek onverhoopt niet het gewenste resultaat heeft en u nog steeds niet geheel tevreden bent, kunt u de klacht op schrift zetten en het onze hondenschool aanbieden op info@hondenschoolvandelijn.nl. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. Let wel, uw klacht wordt enkel in behandeling genomen gedurende de looptijd van de cursus of tot maximaal een maand erna.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:
– een korte beschrijving van uw klacht;
– hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
– de verantwoordelijkheid van de behandeling;
– op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten;

Aan de hand van uw klacht vormen wij een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van uw klacht en de situatie rond uw klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er kunnen worden genomen binnen de hondenschool om herhaling van het probleem te voorkomen.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

Cookiebeleid


Cookiebeleid

Wat is een cookie en waar wordt het voor gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren; de cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Cookies uitschakelen
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op internet vindt u meer informatie over uw browser en cookies uitschakelen.